کاسنی

جایگاه گیاه کاسنی در طب سنتیطبیعت گیاه کاسنی سرد و تر است. برخی خواص دارویی این گیاه عبارتند از: ریشه کاسني با افزایش جریان زردآب، به بدن کمک می کند ...